Krutosť v Biblií

(texty sú presne opísané z biblie preto sú niektoré časti ťažšie pochopiteľné :). Zvýraznené vety sú poznámkou anglického autora Capella)

Boh sa vyhráža, že potrestá Izraelitov tým, že budú musieť požierať mäso svojich deti.

(Lev = 3M:26:27-28) Ak sa ani týmto nedáte poučiť a postavíte sa mi na odpor, aj ja sa vám postavím na odpor a budem vás sedemnásobne ťať za vaše hriechy.

(Lev = 3M-26:29) Budete jesť mäso svojich synov a svojich dcér.

(Jer 19:9) Nakŕmim ich mäsom vlastných synov a vlastných dcér, takže jeden bude jesť mäso druhého pri obliehaní a trápení, ktorým ich stiesnia ich nepriatelia a tí čo im siahajú na život.

Na tomto mieste Mojžiš vraví: "zabite svojho brata, svojho priateľa a svojho suseda" Pri tomto rozprávaní Mojžiš sa odobral na vrchol hory. Medzitým deti Izraela začali sa klaňať a uctievať zlaté teľa. Keď sa Mojžiš vrátil z vrchu, odovzdáva pokyn Boha začať krviprelievanie.

(2M = Exo 32:27-29) Povedal im: "Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Nech si každý pripáše svoj meč na bedrá, prejdite sem a tam v tábore, od jednej brány k druhej a zabite každý svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného!"

 

Údajne ľud Judey iba skríkol a Boh im pomohol vyvraždiť pol milióna Izraelitov .

(2 Kron 13:15) - a judskí mužovia spustili vojnový pokrik. Na ich krik Boh porazil Járobeáma i celý Izrael pred Abijom a Júdejcami
(2 Kron 13:16 - 18) Izraeliti zutekali pred Júdejcami a Boh im ich vydal do rúk. Abija a jeho ľud im spôsobil velkú porážku ( Podľa anglického vydania Biblie NRSV - a vyvražďovanie, z BIBLIE "TRANOSCIUS" toto slovo bolo VYPUSTENÉ! ) takže z Izraela padlo päťstotisíc vybraných mužov.

Vtedy boli Izraelci pokorení a prevahu získali Júdejci, lebo sa spoliehali na Hospodina, Boha svojich otcov. Boh zabije 10 mužov, iba preto, že sa pozerali do truhly božej.

(1 Sam - 1S- 6:19) A On (Boh) zabil niektorých mužov Beth-šemeša, pretože sa pozreli do truhly PÁNA; Zabil z nich sedemdesiat a ľud smútil, pretože PÁN učinil veľké zabíjanie medzi ľudom. (Tento text je podľa anglického vydania Biblie NRSV - Z BIBLIE "TRANOSCIUS" VYPUSTENÉ!)

 

Kórach spochybňuje Mojžišovo vodcovstvo a Boh prikáže zemi, aby sa pod ním roztvorila a pohltila jeho ľudí: mužov, ženy, deti.

(4 M = Num 16:20-24) Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: Oddeľte sa zo stredu tejto skupiny a v okamihu ich zničím. Vtedy padli na tvár a povedali: Bože, Bože duchov, ktorí obživujú každé telo, jeden človek sa prehrešil a Ty sa hneváš na celý zbor? Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz celému zboru: Vzdiaľte sa z okolia príbytku Kóra-cha, Dátána a Abiráma!

(4 M = Num 16:27) Dátán a Abirám vyšli a postavili sa do vchodu svojich stanov. Aj ich ženy aj ich synovia aj ich deti.

(4 M = Num 16:32-33)...zem otvorila svoje ústa a pohltila ich aj ich ženy a všetkých ľudí, ktorí patrili ku Kórachovi i všetok ich majetok. Tak zostúpili oni, ktorí patrili k nim zaživa do podsvetia, zem ich prikryla a stratili sa zo zboru.

*(Potom Boh spálil niektorých z jeho stúpencov.)

(4 M = Num 16:35) Potom vyšľahol oheň od Hospodina a strávil tých dvestopätdesiat mužov, ktorí predložili kadidlo.

*(Potom celá kongregácia bola zhrozená nad tým, čo Boh urobil.)

(4M =Num 16:41) (Preklad podľa anglického vydania Biblie NRSV - Z BIBLIE "TRANOS-CIUS" VYPUSTENÉ!) V najbližšom dni celá kongregácia Izraelitov rebelovala proti Mojžišovi a proti Áronovi, vraviac: "Zabili ste ľud HOSPODINA".

* (Boh sa opäť rozhnevá)

(Num = 4M- 16:455 NRSV) (Preklad podľa anglického vydania Biblie NRSV - Z BIBLIE "TRANOSCIUS" VYPUSTENÉ!) Odstúpte od tejto kongregácie, aby som ich mohol v okamihu zničiť". A vtedy padli na svoje tváre.

*Boh na nich vyšle mor a Mojžiš napokon zakročí, aby nebola celá kongregácia vyhubená .

(Num = 4M- 16:499 NRSV) ) (Preklad podľa anglického vydania Biblie NRSV - Z BIBLIE "TRANOSCIUS" VYPUSTENÉ!) Tých, čo zomrelo na mor, bolo štrnásťtisíc sedemsto, okrem tých, čo zomreli pri záležitosti Kórachovej.

*Boh utopí všetkých mužov, ženy a deti

(Gen = IM- 7:21 = IM) Tak zhynulo každé telo, čo sa pohybovalo na zemi a to ako vtáctvo, dobytok, divá zver aj všetci ľudia.

 

Tu sú niektoré epizódy bojov, ktoré zvádzal Józua, aby sa zmocnil kananitských miest a genocída obyvateľov ako mu Boh prikázal.

(Všetky verše z knihy Józuovej)

(Mesto Jericho) (Joz 6:21) A ostrím meča vykonali kliatbu na všetkom, čo bolo v meste, na mužoch i na ženách, na mladých, na starých, na dobytku, ovciach a osloch.

(Mesto Ai) (Joz 6:22) (Podľa anglického vydania Biblie NRSV - Z BIBLIE "TRANOSCIUS" VYPUSTENÉ!) Izrael ich porazil, pokiaľ neostal nikto, kto by prežil alebo kto by ušiel. 8:29 )

Ajského kráľa dal obesiť a nechal ho na strome až do večera. Po západe slnka rozkázal Jozua zložiť jeho mŕtvolu; potom ju hodili k mest-skej bráne..

(Amoriti) (10:10) (Izraeliti)...im pripravili pri Gibeóne ťažkú porážku. A bili ich až po Azekah a Makkedu. '(Boh začne zhadzovať balvany z neba na uteka-júcich Amoritov.)

(10:11) Keď sa na svojom úteku pred Izraelom dostalina svah v Bétchoróne, Hospodin dopustil, že padali na nich veľké kamene až po Azéku, takže pomreli. Tých, čo pomreli od krupobitia kameňov, bolo viac ako tých, čo Izraeliti pobili mečom.

 

Potom už neostalo dosť Času za dňa dokončiť vyvražďovanie, preto Boh prikáže slnku, aby sa zastavilo na oblohe.

(10:12-13) Józua hovoril s Hospodinom a zvolal v prítomnosti Izraela: Slnko zastav sa v Gibeóne a mesiac v údolí Ajalón!

Slnko sa zastavilo i mesiac ostal stáť, kým sa národ nepomstil na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v knihe Úprimného? Slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň.

 

Dalšie boje Józua za zmocnenie sa miest a za genocídu Kananitov podľa prikázania Boha .

(Mesto Libna) (Joz 10:30) Aj ju a jej kráľa dal Hospodin Izraelcom do rúk a pobil ostrím meča všetko živé v nej, nijakému tvorovi nedal ujsť; s jej kráľom naložil tak ako s jerišským kráľom.

(Mesto Lachíš) (10:32 - 33)...ten ho na druhý deň dobyl a vybil ostrím meča i so všetkými tvor-mi v ňom, ako urobii v Libne. Vtedy vyšiel gézer-ský kráľ Horám na pomoc Lachíšuale, Józua ho porazil i s jeho ľudom, takže nenechaj nikoho , kto by mohoľ ujsť . ( podľa Biblie NRSV: nenechaj úc nikoho na žive)

(Mesto Eglon) (10:35) Potom Józua a celý Izrael s ním vystúpili z Eglónu; utáborili sa naproti nemu. V ten deň ho dobyli a povraždili ostrím meča; na všetkých živých v ňom vykonali kliatbu v ten deň, celkom tak ako urobili s Lachíšom.

(Mesto Chebron) (10:37) Dobyli ho a pobili ostrím meča i s jeho kráľom, so všetkými príslušnými mestami a so všetkým živým v nich a nenechali nikoho, kto by mohol ujsť, celkom tak urobili ako s Eglónom.

(Mesto Debír) (10:39 ~ 40)...dobyl ho aj s jeho kráľom a so všetkými jeho mestami a vyvraždil ich ostrím meča. Potom vykonal kliatbu na všetkom živom v ňom a nedal nikomu uniknúť.

Takto porazil Józua celú krajinu, pohorie i Ne-geb. Nížinu a svahy i so všetkými kráľmi, a nedal nikomu ujsť... ako PÁN Boh Izraelu prikázal.

Jedna posledná bitva Józuova pre ovládnutie miest a genocídu Kananitov. Tu sú konečne všetci Kananiti vykynožení.

(Joz 11:1-4 ) Národy Chácoru, Madonu, Šimrónu, Ašafu, krajín severných svahov, Araba, Nafot-dor, Kananiti na východe a na západe, Amoriti ( opäť - veď už boli vykynožení!) Hittiti, Periziti, Jebuziti a Hiviti sa opäť spojili proti Izraelcom.

(Joz 11:14) Všetku korisť tých miest a dobytok vzali Izraelci pre seba; všetkých ľudí pobili ostrím meča, kým ich nevyničili, neponechali nič čo dýcha.

*(a aby neostala žiadna pochybnosť na koho rozkaz sa tak stalo:)

(Joz 11:20) Lebo od Hospodina pochádzalo, že si zatvrdili srdcia (Kananitov) na boj proti Izraelu, aby padli pod kliatbu a aby sa im nedostalo milosrdenstva, aby boli vyhubení, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

                                                                                                                  Focl