Kto napísal Bibliu?

„Kto napísal Bibliu?“
Táto otázka je pre veriaceho kresťana len rétorickou, pretože hneď má pripravenú a dobre naštudovanú odpoveď:
„Boh je autorom Biblie. Zjavil nám Bibliu pomocou mnohých prorokov, ktorí jeho slovo spísali.“

Kresťania sa v podstate odvolávajú na týchto prorokov, ktorí, ako to prikazuje kanón, sú autormi kníh Biblie, ale inšpirácia pre tieto knihy pochádza od Boha.
Položme si otázku:
„Je odvolávanie sa na týchto prorokov dôveryhodné?“
Kresťania o tom nebudú pochybovať. Veď ako si môže niekto dovoliť spochybniť také osobnosti ako Mojžiš, Šalamún, Ezra, Pavol a štyria evanjelisti?

Dovolil som si pochybovať o pravde neomylnej cirkvi a dospel som k zaujímavému výsledku.

 

Časť 1
(Ako sa dá zistiť autorstvo tak starých textov?)

Historici a lingvisti majú k dispozícii mnoho metód a postupov, ktorými sa dá relatívne presne určiť, či daný autor text napísať mohol, alebo nie. Niektoré z týchto metód tu vysvetlím:

Interné dôkazy – spomenutie časti životopisu autora, alebo samotného autora v diele a podobne.
Externé dôkazy – reakcie iných autorov na toto dielo, ako sú citácie a podobne. Ak napríklad text údajne pochádza z 1. storočia, ale niekto sa naňho odvoláva už v 1. storočí pred Kristom, tak tento text z najväčšou pravdepodobnosťou nepochádza od autora žijúceho v 1. storočí.
Historické udalosti – v texte sa spomínajú historické udalosti, ako napríklad vojny, erupcie sopiek, narodenie a smrť panovníkov, dlhotrvajúce suchá, záplavy a podobne. Táto technika datovania textov je veľmi plodná a presná. S úspechom sa používala pri starých textoch, ako sú napríklad platónové dialógy.
Jazyk a štýl – každý autor a každé obdobie ľudských dejín má odlišné formy štylizácie textu, a odlišné komunikačné prostriedky a pojmy. Jazyk sa veľmi dynamicky vyvíja a podľa jazyka autora vieme celkom presne text zaradiť do obdobia dejín, národnosti, či etniku.
Obsah – ak autor v dvoch svojich dielach zastáva zakaždým celkom protichodné názory, tak jeden text určite nepochádza z jeho pera.

Okrem týchto metód máme k dispozícií mnoho ďalších. Napríklad: testovanie pomocou prístrojov, chemikálií a podobne.

 

Časť 2
(Porovnanie autorstva podľa kresťanov a vedcov)

V tejto časti budem porovnávať pripisované autorstvo podľa kresťanského učenia s názormi vedcov a mysliteľov dnešnej doby.

Pri určení autorstva podľa kresťanov som použil zdroj z:
http://www.gotquestions.org/Bible-authors.html
Pri určení autorstva podľa vedcov a mysliteľov som použil zdroj z:
R. E. Friedman, The bible with sources revealed, 2003
texty na www.infidels.org
iné texty zaoberajúce sa otázkou historickej lingvistiky.
Zdroj Q : http://www.earlychristianwritings.com/q.html

Pentateuch ( genesis, exodus, leviticus, numeri, deuteronomy )
podľa cirkvi je autorom Mojžiš približne v roku 1400 pred Kristom
Už stredoveký učenec Moše ben Majmon ( Majmonides ) zistil že Mojžiš nemôže byť autorom tohto zväzku. Nové poznatky hovoria o dobe od 9 do 5 storočia pred Kristom. Hovorí sa o veľkom množstve autorov. Najväčšie zastúpenie majú náboženské skupiny Deutoronomistov Jahvistov a Elohistov, ktoré mali rozličné predstavy o Bohu a učení. ( jahvisti mali antropomorfné predstavi o Bohu, čo elohisti odmietali. Deutoronomisti považovali písmo a učenie za postupný vývoj človeka.)

Jozua
podľa cirkvi ju napísal Jozua približne v roku 1350 pred Kristom
Podľa vedcov je táto kniha autorstvom deutoronomistov a v menšej miere elohistov a jahvistov.

Sudcovia, Ruth, Samuel 1, Samuel 2
Podľa cirkvi je autorom Samuel, Nathan a Gad 100 – 900 pred Kristom
Podľa učencov nie je možné prisúdiť autorstvo týchto kníh týmto postavám, pretože boli s najväčšou pravdepodobnosťou spísané deutoronomistamy, ktorí používali veľké množstvo zdrojov. Kniha Ruth bola takmer určite spísaná až po dobe Dávida.

Kniha kráľov 1, 2
podľa cirkvi – Jeremiáš asi 600 pred Kristom
podľa vedcov tieto knihy boli napísané celkom určite deutoronomistamy a ich odnožami.

Kroník 1, 2, Ezra, Neremiáš
podľa cirkvi to bol Ezra a možno aj Neremiáš 450 pred Kristom
boli spísané asi v rokoch 450 – 435 pred Kristom jednou osobou, pravdepodobne kronikárom, ktorý mal prístup k spisom z babylonského väznenia.

Ester
podľa cirkvi to bol Mordecai asi v roku 400 pred kristom
podľa vedcov to nie je doložené a autora sa doposiaľ nepodarilo zistiť.

Job
podľa cirkvi – Mojžiš asi v roku 1400 pred Kristom
podľa vedcov a učencov to bol doteraz neznámy autor v 4. storočí pred Kristom

Žalmy
mnoho autorov, hlavne Dávid asi v rokoch 1000 – 400 pred Kristom
množstvo autorov v čase od 1000 – 200 pred Kristom, ale pravdepodobne bez Dávida.

Príslovia, Eclesiastes, pieseň Šalamúnova
cirkev učí, že autorom je Šalamún v roku asi 900 pred Kristom
Príslovia sú zozbierané z mnohých častí, a pospájané až po dobe Šalamúna.
Eclesiastes je pravdepodobne dielom žida s helenistickým vzdelaním

Izaiáš
Izaiáš, podľa cirkvi
Podľa lingvistov sú traja autory v odlišných časových intervaloch

Jeremiáš
Jeremiáš podľa cirkvi
Podľa odborníkov je autorom židovský učenec Baruch ben Neriah

Ezekiel
Ak ste hádali Ezekiela tak ste uhádli. Podľa cirkvi to naozaj bol on
podľa vedcov je autorstvo tejto knihy sporné aj keď sa tam nachádzajú odkazy na Ezekiela.

Daniel
Daniel podľa cirkvi
Neznámy autor od 5 -2 storočia pred Kristom

Ďalšie knihy starého zákona sú sporné medzi väčšinou odborníkov a nie je dokázateľné či autori podľa cirkvi skutočne tieto diela napísali, alebo nie. Tieto knihy sú:
Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggal, Zachariaš, Malachy

Nový zákon

Matúš
podľa cirkvi to nie je nikto iný, ako Matúš
podľa odborníkov tento text napísal neznámy autor, ktorý prebral značnú časť z evanjelia Mareka a starého zdroja zvaného Q

Marek
Marek evanjelista
Podľa odborníkov je možne, ale nie isté že autorom je skutočne Marek evanjelista.

Lukáš
Lukáš evanjelista
Možno Lukáš, ale pravdepodobnejšie neznámy autor, ktorý preberal od Mareka a zdroja Q

Ján
Ján evanjelista
Neznámy autor bez nadväznosti na historickú osobu Ježiša. Známa kapitola 21 bola určite doplnená až po smrti autora inou osobou.

Skutky apoštolov
podľa cirkvi to je Lukáš
toto dielo napísal autor Lukášovho evanjelia, pravdepodobne Lukáš

Rímanom, Korinťanom1, Korinťanom 2, Galaťanom, Filištíncom, Tesalónčanom 1, Filemonovy
Pavol z Tarsu
Tu moderná veda nemá výhrady. Tieto knihy sú skutočne dielom Pavla z Tarsu

Efežanom, Kološanom, Tesalončanom 2, Timoteovi 1, Timoteovi 2, Titovy,
Pavol z Tarsu
Podľa odborníkov tieto texty nenapísal Pavol, ale je možné, že ich spísali pavlovi nasledovníci. Autori sú doposiaľ neznámi. Tieto knihy otvorene klamú o svojom autorstve.

Hebrejčanom
Pavol z tarsu
Podľa odborníkov je autorom tejto knihy neznámy autor, ale určite nie Pavol

Epištola Jakoba
Jakob
Toto dielo bolo spísané dlho po dobe Jakoba

Epištola Petra 1, 2
Peter
neskorší autor, ktorý bol oboznámený z gréckimy názormi, ale s určitosťou nie Peter

Epištola Jána 1, 2, 3
Ján evanjelista
Neznámy autor bez náväznosti na historickú osobu Ježiša. Z najväčšou pravdepodobnosťou je autorom aj 21. kapitoly Jánovho evanjelia.

Epištola Júdu
Júda
Pseudonomické dielo z konca 1. storočia

Apokalypsa
Ján evanjelista
Možno Ján z Patmosu, ale nie je to isté

 

Časť 3
(vyhodnotenie)

Rozhodol som sa, že tu predstavím percentuálne vyhodnotenie kníh podľa toho, či sú pseudopigrafické, alebo nie. ( pseudopigrafické – klamú o autorstve )
Vytvoril som si tri skupinky, a to:
1 – jednoznačne klamú o svojom autorstve
2 – autorstvo je sporné
3 – oficiálny a skutočný autor sa určite prekrývajú


Napočítal som 38 kníh starého zákona a 27 kníh nového zákona.
Knihy starého zákona:
22 kníh klame o autoroch
16 kníh je sporných
0 kníh je jednoznačných

Knihy nového zákona:
16 kníh klame o autorstve
4 knihy sú sporné
7 kníh neklame o svojom autorovi

Spolu ich je 65 čo sa rovná 100%
38 z nich sú jednoznačne pseudopigrafické práce
20 z nich je nanajvýš sporných
7 z kníh Biblie je čestných, čo sa týka autorstva

Z toho jasne vyplýva:
58,46% Biblie je pseudopigrafických
30,769% Biblie je sporných
10,769% Biblie je čestných

Ako som už naznačil v úvode, veriaci sa spoliehajú a odvolávajú na autorov Biblie. Spoliehajú sa na nich v takej miere, že neváhajú podľa ich predpisov zariaďovať svoj život a vychovávať svoje deti.
Všetky kresťanské spoločenstvá tieto knihy pokladajú za najväčšiu možnú pravdu.
A teraz si položte otázku: „Komu vlastne verím? Na koho sa odvolávam?“ A podobne.
Kresťania nemôžu povedať nijaké konkrétne meno, ani konkrétnu osobu.
Biblia je z väčšej časti nedôveryhodná, pretože nikto nemôže presne povedať, aký človek je autorov jej riadkov. Môže to byť svätec, ale aj človek, ktorého by ste nevpustili do domu. Môže to byť ktokoľvek. Spoliehame sa na niekoho, kto niekedy, nejako tieto knihy spísal, bez toho, aby sme niečo  o tejto osobe/osobách vedeli.

PS:
Všimnite si, že jediné dôveryhodne dokázané autorstvo je Pavlovo. Pritom v týchto knihách nenájdete nič o Ježišových zázrakoch. Nájdete tam len vzkriesenie a nič iného, čo by mohlo potvrdiť Evanjeliá. Žiadne chodenie po vode, ani zázračné vzkriesenia mŕtvych, či nakŕmenie tisícom z jedným chlebom. Pritom musíte vedieť jednu veľmi zaujímavú vec:
pavlove listy boli spísané pred evanjeliami.
Pavol by o Ježišových zázrakoch určite napísal, keby o nich aspoň tušil.
Zamyslite sa.

Karug