Protirečenia v Biblií

(texty sú presne opísané z biblie preto sú niektoré časti ťažšie pochopiteľné :). Zvýraznené vety sú poznámkou anglického autora Capella)

*Dve protirečivé verzie o konverzii Pavla na jeho ceste do Damasku. Či počuli jeho sprievodcovia nejaký hlas alebo nepočuli.

(Acts = Sk- 9:7) A mužovia, ktorí šli s mín stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho.
(Acts - Sk- 22:9) A tí čo boli so mnou videli svetlo (a predesili sa), ale nepočuli hlas Toho, ktorý hovoril so mnou.

*Judáš Iskariotský (zradca Ježiša) a jeho smrť: Či sa obesil, alebo či padol na tvár a ostal mŕtvy?

(Mat = Mt- 27:5) Hodil teda strieborne peniaze do chrámu a vzdialil sa: potom išiel a obesil sa.
(Acts - Sk- 1:18) Ten (judáš) si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil sa dolu hlavou, takže mu vypadli všetky vnútornosti.

* Ježsľúbil ukrižovanému zločincovi, ktorý bol vedia neho, že budú v nebi spolu ten istý deň. Iné verše, ktoré sú pravdepodobne okrášlené autormi evanjelií hovoria, že bol mŕtvy celé tri dni v hrobe a vystúpil na nebesia teda neskôr.

(Mat = Mt- 12:40) Lebo ako Jonáš bol vo veľrybe tri dni a tri noci, tak aj Syn človeka bude v lone zeme; tri dni a tri noci.

(Kontext: Ježiš visí na kríži a rozpráva sa so zločincom, čo visí vedľa neho.)

(Luke = L- 23:42-43) Potom povedal (Ježišovi): Pane Ježiši rozpomeň sa na mňa. keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu (Ježiš) Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

 

* Je niekto spasený z milosti, alebo sú k tomu potrebné aj dobré skutky? Pavel a Jakub hovoria o tom protichodne.

Jakub: (James = Jk - 2:24) Vidíte, že zo skut kov býva človek ospravedlnený a nie zo samej viery.
Pavel: (Ga 1 = G- 2:16) Vediac, že človek nebý va ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša.
Jakub: (James = Jk- 2:17) Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva.
Pavel: (Titus = Tit- 3:5) Spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva
Jakub: (James= Jk-2:20) Či chceš pochopiť prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná'.''
Pavel: (Róm = R- 3:28) Lebo tak myslíme, že Človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. (Podľa anglického vydania Biblie NRSV text znie: bez skutkov predpísaných zákonom).
Jakub: (James - Jk-2:14) Čo je platné bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho (takého) viera môže spasit?
Pavel: (Róm = Ii-4:5) Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.

 

* Ďalšie protirečenie biblie, tentokrát protirečenie v otázke "omilostenia".

Ježiš hovorí: Tu musíte robiť dobro, aby ste sa dostali do Neba. (Kontext: Kristus hovorí) (Ján 5:28-29) Nedivte sa teda, že sa blíži hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas, a tí čo robili dobre, budú vzkriesení k životu, tí však čo páchali zlo, budú vzkriesení k odsúdeniu.

 

*Autor Listu Ž idom protirečí Pavlovi o tom, koľko detí mal Abrahám.

V jednom liste Pavel vraví, že Abrahám mal dvoch synov, v inom liste autor Listu Židom (možno, že Pavel, možno niekto iný) hovorí, že Abra- hám chcel obetovať ako ľudskú obet svojho "jediného" syna.

Abrahám mal (Gen =1M-16:15) Izmaela a (Gén =1M-21:2) Izáka. Všimnite si: Izmael bol prvorodený, keď Abrahám šiel obetovať, mal už dvoch synov.

Tu Pavel vraví, že Abrahám mal dvoch synov
(Gal = G- 4:22) Lebo je napísane, že Abrahám mal dvoch synov; jedného od služobnej, druhého od slobodnej.

Tu zasa autor Listu Židom hovorí o "jedinom" synovi.
(Heb = Žid- ll:17) Vierou obetoval Abrahám Izáka keď ho (Boh) skúšal. A jednorodoného priniesol obetovať. (Podľa anglického vydania Biblie NRSV text znie: ten, ktorý dostal prísľub, bol pripravený obetovať svojho jediného syna)

Všimnite si, že autori Genezis si odporujú sami sebe v tejto veci: Tu sa spomínajú dvaja synovia Abrahámovi prvorodený Izmael a Izák.

(Gén = IM- 17:19) Boh však riekol: Nie. Ale tvoja žena Sára ti porodí syna; dáš mu meno Izák a Ja ustanovím zmluvu s nim ako večnú zmluvu pre jeho potomstvo.
(Gen = IM- 17:20)...ale aj ohladom Izmaela som ta vypočul. Požehnal som ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožim. Splodí dvanásť kniežat; vytvorím x neho veľký národ.

 

Tu autor Genezis spomína druhorodeného Izáka ako Abrahámovho "jediného syna".

(Gén = IM- 22:12) Tu mu on riekol: nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna.
(Nezrovnalosti citované z Genezis - príspevok od Curt van den Heuve-ho)

Autori evanjelia podľa Matúša a Lukáša sa nezhodujú v tom ako došlo k premeneniu Ježiša.

(Mat = Mt- 16:28-) Veru hovorím vám, že sú niektorí medzi tými čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, dokiaľ neuvidia, že Syn človeka prichádza vo svojom královstve.
Za šesť dní potom zobral Ježiš so sebou Petra a Jakuba s jeho bratom Janom a vyviedol ich na vysoký vrch. Tam bol pred ich očami premenený.
(Luke = L- 9:27-29) Ale pravdu vám hovorím: Sú niektorí medzi tými. čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, dokiaľ neuzrú kráľovstvo Božie.
Asi osem dni po týchto rečiach vzal so sebou Petra Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Keď sa modlil premenila sa Mu tvár a odev zaskvel sa Mu bielobou

                                                                                                                  Focl