Ťažké otázky pre kresťanov

(autor: JamesBuckner)

(preložil: Karug)
(korekcie: Dccp.FCO)

Learn everything about black jack regles and blackjack strategie at our new casino school! Play jeux black jack right now!

Počas rokov môjho života ako aktívny člen evanjelickej cirkvi som spozoroval akési „ťažkosti“, ktoré mi bránili v skutočne pravej viere. Cirkevní hodnostári ma ubezpečovali, že tieto „ťažkosti“ sú nevysvetliteľné, ale jednoznačné pravdy potvrdzujú pravosť viery. Bol som nabádaný oddať sa viere a nerozmýšľať o týchto „ťažkých otázkach“. A tak som študoval a čakal na čas, keď pochopím a získam odpovede tak ako Ježiš sľúbil: „Kto hľadá, nájde“.

Zúčastňoval som sa náboženských seminárov, teologických prednášok, diskusií, čítal som výklady Biblie známych kňazov, ba dokonca som s priateľmi založil študijný krúžok, v ktorom sme spolu čítali a diskutovali o Biblii.

Na moje prekvapenie sa tieto „ťažké otázky“ znásobovali. Hľadal som odpovede u priateľov, učiteľov a kňazov. Skončil som so zlomeným srdcom, keď som zistil, že nikto mi nedokáže uspokojivo odpovedať na tieto otázky.
Napriek tomu, že mnohí kresťania nebudú so mnou súhlasiť a budú ma nabádať na ďalšie štúdium, spísal som tu niekoľko z týchto „otázok“, ktoré mi musí najskôr niekto zodpovedať, aby som znovu prejavil záujem o cirkev a vieru.

Otázky sú voľne zoradené do skupín pre lepšiu orientáciu. Niektoré otázky by sa mohli hodiť aj do viacerých skupín, ale ja som ich zoradil podľa svojho vlastného uváženia. Tento zoznam otázok nie je konečný. Existuje obrovské množstvo ďalších otázok spísaných v množstve serióznej skeptickej literatúre (množstvo takejto literatúry pochádza od teológov). Niektoré otázky sú zozbierané z viacerých zdrojov a mnohé som doplnil sám, na základe môjho štúdia.

Pri mnohých otázkach je uvedený aj odkaz na Bibliu, kde sa „ťažkosť “ pôvodne nachádza, ale pri niektorých otázkach zdroj uvedený nie je.
Osobne si myslím, že kresťan, zbehlý v kresťanskej doktríne nebude mať problém lokalizovať dané pasáže. A kresťan, ktorý zbehlý nie je, nie je ani oprávnený na takéto otázky odpovedať.

 

Problémy s Bibliou

Nezrovnalosti

Prečo cirkev učí, že v Biblii nie sú protirečenia, keď tam jednoznačne sú a každý si ich môže nájsť a prečítať? (Príkladov je príliš veľa, aby som tu uviedol čo len reprezentatívnu ukážku. Práce : Thomas Paine, Robert Ingersoll, Joseph Wheless, Dennis McKinsey, Farrell Till a iné. Mnoho textov na túto tému je na www.infidels.org)

Prečo starý zákon nespomína peklo, ale nový zákon áno?

Prečo väčšina starého zákona učí, že neexistuje posmrtný život ( kaz 9:5-6 napríklad), ale mladšie knihy a nový zákon áno?

Prečo cirkev učí, že Boh nie je autorom neporiadku (1 korinťanom 14:33), keď tomu odporujú mnohé biblické pasáže? (Genesis 11:9; Exodus 14:24 , 23:27; Deuteronomy 7:23 , 28:20, 28; Joshua 10:10)

Bol Boh známy pod menom Jahve (Jehova, JHV ) ako prvý Mojžišovi ( Exodus 6:3), alebo nie? (Genesis 4:26, 5:29, 9:24, 22:14, 27:20, 27:27, 28:20-21 )

Bol zákon daný Bohom dokonalý  žalm 19:8 ), alebo nie? ( epištola Hebrejčanom 8:6-8)

Prečo nie je šesť svedectiev o vzkriesení jednotných? (Matúš 28, Marek 16, Lukáš 24, Ján 20-21, Skutky apoštolov 1:3-12, 1 korinťanom 15:3-8)

Pavol hovorí, že bez zmŕtvychvstania je viera márna. (1 korinťanom 15:14)
Ako je možné, že biblické svedectvá sú nejednotné na tak dôležitom bode viery?

Prečo boli učeníci prekvapení Ježišovým zmŕtvychvstaním? Veď Ježiš im povedal, že sa to stane. (Matúš 16:21, 17:22-23, 20:17-19  Marek 9:31, 10:34  Lukáš 9:22, 18:33)

Aj anjel potvrdil že im to Ježiš povedal. (Lukáš 24:6-7)
Ženy sa pamätali na tieto Ježišove slová (Lukáš 24:8)
Aj Ježišovi nepriatelia si to pamätali (Matúš 27:63)
Ale apoštoli si nepamätali slová svojho učiteľa (Lukáš 24:12,  Ján 20)

 

Nedokonalé písmo

 

Prečo je Biblia nejednotná v otázke: ako byť spasený? Je niečo dôležitejšie ako odpoveď na túto otázku? Ako môže byť niečo tak dôležité tak nejasné?

Prečo Ježiš v evanjeliách učí vykúpenie pomocou činov, ale Ján opisuje vykúpenie pomocou viery?

Prečo Ján neučí, že je nevyhnutné oľutovať svoje činy na dosiahnutie vykúpenia, keď napísal, že jeho evanjelium je spísané práve ako návod na vykúpenie? (Ján 20:31)

Prečo je tradícia a prax krstu a božej večere v Biblii, ale v skutočnosti spôsobuje veľké problémy medzi cirkvami?

Prečo je zjavenie Jána (apokalypsa) ťažko pochopiteľné, keď nie je zapečatené? (zjavenie 22:10). Prečo sú proroctvá v knihe Daniela ľahšie pochopiteľné ak sú zapečatené? (Daniel 12:9)

Prečo sa Biblia vôbec, alebo len povrchne venuje otázkam ako: vzťahy iných komunít, psychológia viery, christológia, angelológia, satanológia, démonológia, božská trojica, vzťahy židov k zákonu, posmrtný život...

 

Zlé výklady Starého zákona v Novom zákone

 

Prečo si dovolili autori Nového zákona nesprávne vykladať starý zákon podľa svojich potrieb? (Matúš 3:3 versus Isaiaš 40:3; Matúš 12:17-21 versus Isaiaš 42:1-4; Matúš 13:35 versus žalm 78:1-4; Skutky 2:16-21 versus Joel 2:28-32; Skutky 7:43 versus Ámos 5:25-27; Rímania 3:4 versus Žalm 51; Rímania 9:33 versus Isaiáš 28:16 a 8:14; Rímania 10:6-8 versus Deuteronomy 30:12-14; Rímania 11:9-10 versus Žalm 69:22-24; Rímania 11:26-27 versus Isaiáš 59:20-21, 1 korinťanom 3:20 versus Žalm 94:11; 1 Korinťanom 15:54-55 versus Isaiáš 25:8)

Prečo autori nového zákona používali Septuagint a iné menejcenné preklady starého zákona? (Matúš 3:3; Lukáš 4:17-21; Skutky 7:43; Skutky 15:17; Rímanom 10:11)

Prečo Matúš a Peter vytrhli starozákonné verše z kontextu a vydávali ich za proroctvá, keď to pôvodne proroctvá neboli a v kontexte znamenajú niečo úplne iné? (skutky 1:20 versus Žalm 69:26 – a mnoho iných)

Prečo Marek neuvádza konkrétneho proroka? (Marek 1:2  - v novších verziách sa to nemusí nachádzať, ale v starších verziách Biblie to určite nájdete. Okrem toho:  prečo sa dovolilo zmeniť text Božieho slova?)

Ako máme veriť Marekovmu výkladu písma, ak nám neposkytne žiadne konkrétne údaje?

Prečo Júda spomína proroctvo z knihy Enocha? (Júda 14-15). Svätý duch ho asi nepoučil o fakte, že kniha Enochova nebude prijatá do kanónu.

Prečo Matúš spomína neexistujúce proroctvo? (Matúš 2:23). Znamená to, že tiež používal nekanonické spisy?

Prečo Matúš spomína Jeremiášovo proroctvo (Matúš 27:9-10), keď Jeremiáš také proroctvo nemal?

Najbližšie k tomu má Zachariáš (11:12-13)
Žeby si Matúš plietol prorokov?

Prečo Pavol nikdy necitoval Ježiša z evanjelií ani nikdy neukázal, že niečo o živote a učení Ježiša vie?

Prečo nie je ani jedna hermeneutika vhodná na výklad písma?

Prečo boli apoštoli vo svojom výklade písma taký povoľní? Ako je možné, že význam mnohých slov a pasáží sa stratil? Ako je možné, že niektoré písomnosti neboli prijaté do „oficiálnej“ verzie napriek tomu, že boli spísané prorokmi a očitými svedkami?
Ako je možné, že Biblia sa dá vyložiť mnohými spôsobmi? Či Boh nechce, aby sme jeho slovo chápali správne?

 

Nesplnené Biblické sľuby

 

Prečo modlitba nefunguje, napriek tomu, že v Biblii je mnohokrát prisľúbené, že bude fungovať? ( Ján 14:14 napríklad )

Prečo kresťania nečinia väčšie zázraky ako Ježiš? Veď on sám povedal že budú. Kontext jasne hovorí o zázrakoch. ( Ján 14:12 )

 

Mylné proroctvá

 

Prečo sú mnohé proroctvá a prísľuby nedokázateľné? Prečo je nemožné dokázať že boli spísané ešte pred predpovedanými udalosťami? Prečo sú mnohé prísľuby príliš „citlivé“ aby sa mohli overiť?

Prečo bolo Tyre zničené Alexandrom Veľkým? Keď Ezekiel predpovedal, že bude zničené Nabuchadnezzarom. (Ezekiel 26)

Prečo  Izaiáš predpovedá dočasné zničenie Tyre (Izaiáš 23:13-18) a Ezekiel predpovedá permanentné zničenie mesta? (Ezekiel 26:14,21; 27:36; 28:19)

Prečo nebolo v egyptských dejinách 40 ročné obdobie pustoty bez života, ako to predpovedal Ezekiel? (Ezekiel 29:11-12)

Prečo je množstvo proroctiev ťažko pochopiteľných a viacvýznamových? Načo predpovedať, keď to nikto správne nechápe?

 

Problém zo zázrakmi

Prečo neboli zázraky z Biblie dokázané?

Prečo sa „veľké“ zázraky nedejú dnes? Cirkev má na to povolenie od Ježiša a bola by to vynikajúca cesta, ako ukázať pravdivosť kresťanstva a zachrániť všetky duše.

Prečo cirkev bezhlavo uznáva zázraky z Biblie a bezhlavo odmieta všetky iné?

 

Originál a preklady písma

 

Prečo je autorstvo niektorých Biblických kníh otázne? Prečo mnohé knihy v Biblii nemajú žiadnu zmienku o autorovi? Prečo sú niektoré Biblické knihy pseudopigrafické? (klamú o autorstve)

Prečo sa niektoré knihy do Biblie prijali a iné odmietli?

Prečo sa písmo nezachovalo v „perfektnej“ podobe?

Ako je možné, že preklady a výklady si niekedy v detailoch odporujú? Nechce Boh, aby sme mali jeho slovo v dokonalej podobe?

 

Kanón

 

Prečo je varovanie pred falošnými prorokmi v kanóne ignorované? Deuteronomy 18:20-22 by malo diskvalifikovať Izaiáša, Jeremiáša, Ezekiela, Daniela, Jána, Ježiša a Pavla.

Prečo je kanón otázny, veď Boh nedovolí, aby sa falzifikáty vydávali za jeho slovo. Okrem toho, ako vieme, že kanón je úplný?

Prečo nikto nedokáže opísať objektívne kritériá na prijatie kanóna? Prečo bol prijatý na základe voľby a nie na základe objektívnych kritérií? Prečo nám Boh nezjavil kanón sám?

Prečo je väčšina Nového zákona vo forme listov a nie systematických kníh? Prečo Boh sám nezjavil Nový zákon, ako kedysi Mojžišovi?

 

Biblické hodnoty

 

Keď Adam a Eva jedli zakázané ovocie, prečo Boh zamlčal časť pravdy a klamal? Prečo had bol prekliaty aj keď povedal pravdu a ani slovom nenavádzal Evu? Boh neskôr potvrdil, že nepovedal pravdu a had áno. (genesis 2,3)

Prečo sú ženy opisované ako podradné mužom?

Prečo je väčšina písma adresovaná len slobodným mužom? Boh sa nebaví zo ženami a otrokmi?

Prečo Biblia uznáva otroctvo? (Exodus 21:20-21, Deuteronomy 15:17, Leviticus 25:44-46, Ephesians 6:5-7, 1 Timoty 6:1, 1 Peter 2:18,21.  a iné)

Prečo Boh prikazuje genocídu, vrátane žien a detí? ( Numeri 21:34-35, Jozua 10:40, 1 Samuel 15:3,18, Jeremiaš 50:21 ) prečo prikazuje zabiť všetky ženy ktoré „poznali muža“, ale vojakom dávať panny pre ich vlastnú potrebu? (numeri 31:14-18)

Prečo Biblia zobrazuje Boha horšieho ako Hitlera? (Deuteronomy 20:16-17)
Ak Biblia je slovo Božie, tak potom sám Boh o sebe tvrdí, že je zlý. A Boh má vždy pravdu.

Biblia neodsudzuje polygamiu. Na niektorých príkladoch ju dokonca schvaľuje a odporúča. Tak prečo je dnes pre kresťanov zakázaná?

Prečo nebol Lot potrestaný za odovzdanie svojich dcér mužom Sodomy? ( genesis 19:8 )

Biblia nazýva Lota spravodlivým. (2 peter 2:7)

Ako môžu kresťania povedať, že sloboda pri voľbe náboženstva je založená na židovsko–kresťanskej tradícií, keď Deuteronomium 13:6-10 a 17:2-7 jasne hovoria opak.

Ako môže byť „roztrhaný medveďom“ spravodlivý trest pre výsmech? (2 králi 2:23-24)

to by odporovalo aj Božiemu zákonu: „oko za oko, zub za zub“

Prečo je viera ( pokladať za pravdivé niečo o čom nemáme dôkaz ) cnosťou?

Prečo je racionálny skepticizmus neresťou? Prečo cirkev proti tomu bojuje, keď je presvedčená o „neotrasiteľnosti“ kresťanských základov? Ak je kresťanstvo skutočne od Boha, tak potom skeptici v žiadnom prípade nemôžu podkopať jeho základy a to by bol dostatočný dôkaz pravosti náboženstva.

 

Biblické návody

 

Ako je možné že Mojžiš, Ezdráš, Ježiš a Pavol sa nezhodujú v otázke rozvodu? Mojžiš dovolil rozvod, Ježiš to nedovolil a dovolil, Pavol rozvod dovolil. Ezdráš dokonca zaväzuje ľud a prikazuje mu, ako sa zachovať v takejto situácií. (Ezdráš 10)

Tak prečo je rozvod dnes v cirkvi zakázaný?

Prečo Nový zákon učí príkladom, že dôležité otázky by sa mali rozhodnúť hlasovaním?

 (skutky 1:15-26)

Prečo Biblia neposkytuje objektívne rady ako sa zachovať v situáciách ako: vojna, potrat,  pôžičky, disciplína v chráme...?

 

Konflikt s vedou

 

Prečo Biblia učí, že Zem je plochý disk, obloha je kupola z priesvitného materiálu obklopená vodou?

Paul H. Seely, "The Firmament and the Water Above: Part I: The Meaning of raqiaà in Gen 1:6-8," Westminster Theological Journal 53:241-261 (Fall 1991), and "...Part II: The Meaning of "The Water above the Firmament" in Gen 1:6-8," 94:47-63 (1992).

Prečo Biblia učí, že kozy budú mať pruhované mláďatá keď uvidia pruhy pri napájaní?

Prečo sú vedecky nemožné deje opisované ako fakty?

Prečo cirkvi vymýšľajú vysvetlenia takýchto javov a „kreacionistické vedy“, ktoré sú nezmyselné?

Biblia sa zmieňuje, že všetko stvorenie, je dôkazom v existenciu Boha. (prírodná teológia)

Vedecké chápanie prírody odporuje Biblii (zjavenej teológii).
Prečo si zjavená a prírodná teológia odporujú? Je v Biblii falošné proroctvo?

 

Absurdné doktríny

 

Kde je spravodlivosť v našom potrestaní za Adamovu vinu?

Biblia hovorí, že deti nebudú odsúdené pre skutky rodičov (Deuteronomy 24:16). Okrem toho, ak Boh stvoril Adama bez znalosti dobra a zla (Genesis 3:22), ako môže trest tak veľký a zdrvujúci ako smrteľnosť a bolesť pre Adama a všetkých jeho potomkov byť spravodlivý?
Svetské súdy sú spravodlivejšie ako Boh, keď sa zľutujú nad ľuďmi, ktorý nedokážu rozoznať dobré od zlého (duševne postihnutí, deti). Okrem toho: prečo sa doktrína prvého hriechu nenachádza nikde v Biblii okrem Pavlových listov?

Kde je spravodlivosť v odsúdení Ježiša za naše hriechy?

To je presne tak, ako keby sme odsúdili nevinného za čin, ktorý spáchal niekto iný. Také niečo by nikto z nás nenazval spravodlivým, ani správnym.

Ako môže Ježišova smrť zmazať hriechy iných? A prečo je potrebná jeho smrť?

To je ako keby som zabil svojho syna, pretože susedov syn spáchal zločin. Ja mám schopnosť odpustiť a zabudnúť bez požiadaviek a skrytých záujmov. Prečo to neurobí aj Boh? Chce jednoducho krv?

Prečo sa máme modliť? Ak to zmení Božie rozhodnutia, tak nie je rozhodný a neexistuje žiadny „Boží plán“. Ak to nezmení jeho rozhodnutia, tak modlitba je zbytočná.

Ako môže teória Trojjedinosti Boha byť pravdivá, keď každý pokus vysvetliť ju vedie k ďalším problémom? Ak je to také dôležité, prečo o tom v Biblii nie je ani slovo? Pozorný študent písma spozoruje, že táto teória bola vytvorená cirkvou na zakrytie „ťažkostí“ okolo osoby Ježiša.

Prečo sa vôbec Boh zaujíma o ľudí? Sme menej ako zrnko vo vesmíre. Kresťanstvo je vytvorené ľuďmi pre ľudí.

Prečo boli všetky racionálne argumenty o existencii Boha odmietnuté? Ak skutočne existuje, jednoducho musí byť aspoň jeden nezvratný dôkaz.

Prečo neboli odmietnuté terajšie dôkazy Božej ne-existencie? Veriaci, ktorý sú osvietení Duchom svätým s nekonečnou vôľou a vedomosťami nedokážu argumentovať proti ľuďom s konečnými vlastnosťami?

Prečo sú niektoré teórie a vysvetlenia kruhové? (Napríklad: musíš veriť, aby si pochopil. Pochopíš vtedy, ak uveríš. A tak ďalej pekne dookola.)

Ako presne dá „milovať Boha a byť v ňom naveky“ zmysel životu? Každá obyčajná činnosť môže dať zmysel životu. Kresťania zdôrazňujú nezmyselnosť terajších radostí a tešia sa na večný život po smrti. Prečo? Ak po smrti budete stále len „milovať Boha“, tak načo je dobrý večný život? Veď bude rovnaký ako tento.

Kde je objektívny a dokázateľný argument pre existenciu „duše“, ktorá je v nás a prežije aj smrť? V Starom zákone sa také niečo odmieta. Výnimkou sú mladšie knihy, čo svedčí o gréckom vplyve.

 

Teologické problémy

 

Ako mohli Adam a Eva zhrešiť ak ich Boh stvoril dokonalými? V tom prípade nemohli zhrešiť ani keď mali slobodnú vôľu. Ak ich Boh nestvoril dokonalými, znamená to, že ani Boh nie je dokonalý, pretože dokonalý by nemohol stvoriť niečo nedokonalé.

Ako môže existovať zlo, ak Boh všetko stvoril a on sám je dokonalý, dobrý, milujúci...?

Prečo cirkev káže, že Boh nestvoril zlo, keď Boh sám hovorí, že stvoril (Izaiáš 45:7, a iné)

Zlo ma v hebrejčine mnoho významov, ako napríklad: hrôza, kalamita... všetky takéto slová sa dajú preložiť ako zlo.

Prečo cirkev tvrdí, že choroby, telesné poruchy, straty zmyslov sú znakom úpadku viery a Satana, keď sám Boh tvrdí, že on to koná? (exodus 4:11)

Prečo by láskavý a dobrý Boh pomiatol ľudí, aby ich mohol odsúdiť? (2 Tesaloničanom 2:11-12)

Prečo je Biblia nejednotná v otázkach ako: podoba posmrtného života, zákonodarstvo, rozdiel medzi duchom a dušou?

Prečo cirkvi učia absolutné hodnoty, keď sa časom aj v Biblii menili a boli skôr situačné?

Prečo je nemožné zostaviť teológiu, ktorá by vo všetkých bodoch zodpovedala Biblii?

Prečo Biblia neuvádza kompletnú a správnu teológiu? Nechce Boh aby sme mali k dispozícii návod pre život?

 

 

Problémy s cirkvou

Nebiblické praktiky

 

Prečo kresťania oslavujú v nedeľu? Veď nedeľa bola ustanovená za deň oddychu samotným Bohom. V Biblii nie je podpora pre túto tradíciu. Je to tradícia katolíkov, ktorú prevzali aj protestanti a iné cirkvi.

Prečo mnohé evanjelické cirkvi odmietajú uznať, že krst je dôležitý pre spásu, keď v Biblii je jasne povedané, že je? (Marek 16:16; skutky 2:41; skutky 22:10 + skutky 9:6 + skutky 22:16; 2 Corinťanom 5:17 + Rímania 6:3-6)

Prečo mnohé cirkvi a jednotlivci odmietajú alkohol a víno? Veď víno je jednoznačne zobrazované ako „dar Boží“ (žalm 104:14-15, Jeremiaš 13:12, Joel 2:19, Deuteronomy 14:25-26, Isaiaš 25:6, Deuteronomy 7:13)

Ako môžu odmietať, ak aj Ježiš zmenil vodu na víno?
Dokonca ani opilstvo nie je v Biblii odmietané (príslovia 31:6-7)
Ako môže pravý kresťan odmietať dar Boží?

Prečo niektoré evanjelické cirkvi zahrnujú aj praktiky ako: „Mať osobný vzťah s Ježišom. Mať svoj vlastný tichý čas na Ježiša. Patriť do ucelenej skupinky.“?

Nie je žiadna doktrína, ktorá by to nariaďovala, tak prečo je k tomu kresťan vedený?
Majú tieto cirkvi vlastné náboženské chápanie mimo Biblie?

Prečo niektoré cirkvi ignorujú kontroverzné učenia Biblie ako: hovorenie v jazykoch, krst pre mŕtvych, nevyhnutnosť žien s pokrývkou hlavy a žien v tichosti, nevyhnutnosť absolútnej chudoby na nasledovanie Ježiša (Lukáš 14:33).?

 

Bezhlavá cirkev

 

Prečo cirkev radšej sleduje sociálne reformy, ako keby ich mala viesť a podporovať?

( vzostup kapitalizmu, vzostup kritického myslenia, zrušenie otroctva, práva afrických obyvateľov po zrušení otroctva, nacizmus)
A prečo cirkev nečestne hovorí o svojom vedúcom postavení v týchto otázkach?

Prečo denné praktiky cirkvi sú viazané na kultúrne a sociálne normy a nie na absolútne perfektnú normu stanovenú Bohom v Biblii?

Napríklad: „ prečo cirkev oddeľuje detí od rodičov a zaraďuje ich podľa ročníkov, ako v škole? Prečo cirkev propaguje ideu slobody a vlastných schopností, keď odkaz Biblie je jednoznačne závislosť na Bohu? Prečo cirkev priznala ženám práva a možnosti v cirkvi až po sociálnych revolúciách, ktoré ženám tieto práva priznali? Prečo náboženská hudba v rôznych komunitách nesleduje „náboženskú jednotu“, ale mení sa?

Prečo cirkev nechápe Ježišovo učenie? Prečo má väčšina kazateľov strach kázať celé evanjelium od začiatku do konca?

Prečo kazatelia preskakujú Ježišove „zložité verše“ a vôbec o nich nehovoria?

 

Charakter cirkvi

 

Prečo cirkev vytrvalo odmieta kritiku? Prečo sa kritiky nevyvracajú v cirkevných školách? Ak je kresťanstvo pravé, tak potom žiadna kritika nemôže otriasť jeho základmi. Vyvrátenie kritiky by posilnilo vieru študentov. Tak prečo sa to nerobí?

Prečo veriaci odmietajú uvažovať a diskutovať o kritike ešte predtým ako ju vôbec počuli? Najme ak v Biblii stojí: „Tomu, kto odpovedá, prv ako počul, počíta sa to za bláznovstvo a hanbu.“ (príslovia 18:13);

Prečo cirkev spôsobila tak málo dobra a tak veľa bolesti za 2000 rokov? Prečo veda urobila obrovský skok dopredu len za 500 rokov? Prečo sa obdobie najväčšieho vplyvu kresťanstva nazýva temný stredovek? Prečo sa obdobie odpútania sa od cirkvi nazýva osvietenie?

Prečo cirkev ignoruje križiacke výpravy, inkvizíciu, vatikánske škandály a iné cirkvou sponzorované činy pri výučbe mladých? Prečo cirkev nechce, aby sa jej členovia dozvedeli celú pravdu o inštitúcii ku ktorej patria?

„Sspravodlivým sa vidí ten, kto je prvý vo svojom spore, ale keď príde jeho blížny, ide mu na dno.“ (príslovia 18:17)

 

Problémy s Ježišom

 

Ako je možné, že autori Nového zákona obhajujú Ježiša starozákonnými proroctvami, ktoré boli vytrhnuté z kontextu a pôvodne vôbec nie sú proroctvá o mesiášovi?

(Matúš 3:3 versus Isaiaš 40:3; Matúš 4:13-16 versus Isaiaš 9:1-2; Ján 19:36 versus Žalm 34:21; Ján 19:37 versus Zachariáš 12:10)
Ako je možné, že apoštoli si takto zle vykladali písmo? Ježiš by im určite nedovolil hlásať písmo, keď ho nechápali. Ako im Ježiš nemohol povedať, že je to zle vyložené?

Prečo by Ježiš nevyhovel väčšine identifikovaným a jasným starozákonným proroctvám o mesiášovi? Prečo tieto proroctvá boli Novým zákonom ignorované? Prečo cirkev odsudzuje židov za neuznávanie Ježiša, keď nevyhovuje starozákonným proroctvám?

Prečo dve genealógie Ježiša podľa Matúša a Lukáša nesedia? Ak niekto o sebe tvrdí, že je Boží syn, tak by sa aspoň dalo očakávať, že jeho pôvod bude jednoznačný.

Prečo Ježišov rodokmeň podľa Matúša ukazuje, že Ježiš pochádzal z prekliatej vetvy?

Jehojakim (Jekoniáš) a jeho otec Jehoiakim boli obaja prekliaty samotným Bohom. Nikto pochádzajúci z ich línie nemal byť nikdy na tróne Dávidovom.
(Matúš 1:11-12 + Jeremiáš 22:13-19 a 1 Kroník 3:16 + Jeremiáš 36:30 versus Lukáš 1:32)

Ak rodokmeň podľa Lukáša je Máriin, tak prečo tam namiesto nej je Jozef? Prečo sa nikde v Biblii nenachádza rodokmeň po žene? A keď to je Máriin rodokmeň, tak potom Ježiš nepochádzal od Šalamúna, ale od Nathana, čo by odporovalo proroctvám v 1 Kroník 22:10 a 2 Samuelovi 7:12-16.

Podľa Lukáša, Ježiš pochádzal z domu Dávidovho z kmeňa Juda. Ako je potom možné, že Máriina sesternica Alžbeta pochádzala z domu Aronovho z kmeňa Levi?

Ako je možné, že Ježiš zle vykladá starý zákon? (Matúš 4:10 versus Deuteronomy 6:13; Matúš 11:10 versus Malachiáš 3:1; Matúš 21:16 versus žalm 8:3; Lukáš 4:17-21 versus Isaiaš 61:1-2.)

Ako môže Ježiš hovoriť o knihe Mojžišovej (Marek 12:26), keď je jasné, že Mojžiš Pentateuch napísať nemohol? (je to podložené anachronizmom v mnohých častiach.)

Samozrejme, že syn Boží musí vedieť o slove svojho otca všetko.

Ako je možné, že Ježiš odporuje Starému zákonu, keď hovorí, že Dávid prišiel k Achimelechovi (Abiatár) s mužmi (Marek 2:25-26), keď je jasné, že prišiel sám? (1 Samuel 21:1-2)

Ako sa mám spoľahnúť na božieho syna, ktorý ani nevie čo jeho otec povedal?

Prečo Ježiš spomína neexistujúci verš starého zákona? (Ján 7:38)

Je možné, že aj iné, nekanonické spisy sú Božím slovom?

Prečo Ježiš hovorí jasne len k apoštolom a k ostatným v nezrozumiteľných podobenstvách? Sam hovorí, že to robí preto, aby nerozumeli. Teda Ježiš neprišiel priniesť porozumenie a pravdu? Nechce, aby všetci počuli a porozumeli a boli zachránení? (Marek 4:11-12)

Prečo Ježiš povedal, že bude v hrobe tri dni a tri noci (Matúš 12:40), Keď bol v hrobe najviac dva a pol dňa?

Samozrejme, že syn Boží by povedal presne čo urobí.

Prečo Ježiš povedal, že jeho kráľovstvo príde ešte počas života niektorých z jeho následníkov, ale doteraz neprišlo? (Matúš 16:18, Matúš 10:23, Marek 9:1, Lukáš 21:31-32)

Samozrejme, že syn Boží nemôže povedať klamlivé proroctvo.

Prečo Ježiš povedal, že jeho nasledovníci musia „nenávidieť“ svoje rodiny a opustiť ich bez rozlúčenia, nepochovávať svojich mŕtvych...? Snáď nás Ježiš nechcel zneistiť hyperbolami?

Príklad v Lukáš 9:57-62 by aj v alegorickom zmysle len ťažko obstál ako hyperbola.

Prečo bol Ježiš hrubý a neposlušný voči svojej matke? (Matúš 12:46-50, Marek 3:31-35, Lukáš 8:19-21, Ján 2:4)

V Jánovi 2:4 dokonca použil tie isté slová ako démoni a posadnutí, keď uvideli Ježiša.
(Matúš 8:29, Marek 5:7, Lukáš 4:34, a Lukáš 8:28)
Ježiš musel vedieť, že jeho matka mala požehnanie od samotného Boha.
Ako mám veriť vykupiteľovi, ktorý je tak hrubý na vlastnú matku?

Prečo Ježiš klamal o tom, či pôjde na sviatok? (Ján 7:8-10)

( slovo „ešte“ v 8 verši bolo pridané pri prekladoch a nachádza sa v novších verziách Biblie. Dôveryhodnejšie a staršie verzie, ako verzia kráľa Jamesa má slovo „ešte“ vytlačené v italikách, čo značí - dodané pri preklade. Nová štandardná americká Biblia toto slovo vôbec neuvádza a tak zostáva verná gréckym verziám.)
Poslal nám Boh v Ježišovi luhára ako to už raz urobil v 1. knihe kráľov?
Aký otec, taký syn!

Prečo Ježiš porušil zákon nepracovať v sobotu? (Ján 5:16-18) To by zmazalo domnienku, že Ježiš naplnil „celý“ zákon.

Okrem toho Ježiš povedal, že celý čas pracoval. (Ján 5: 17) Ak niekedy nepracoval, tak to bolo klamstvo.

Prečo Ježiš povedal, že dcéra nezomrela, ale spí? (Matúš 9:18-25; Lukáš 8:41-56)

Buď klamal, alebo nevykonal žiadny zázrak.
Ale z kontextu vyplýva, že to bolo považované za zázrak.

 

Vývoj náboženstva

 

A ak je kresťanská teológia postavená na Božskom pôvode, tak ako je možné, že sa vyvíjala v súlade so sociálnymi procesmi v spoločnosti?

Prečo sa teológia v Biblii mení od začiatku po koniec? Prečo je taký obrovský skok od Sarého k Novému zákonu? Prečo sú mladšie knihy Starého zákona a celý Nový zákon ovplyvnený gréckymi ideami? (duša, posmrtný život, nesmrteľnosť)

Argumenty „postupného zjavovania“ a „systematickej teológie“ túto otázku nevysvetľujú!

Prečo bola idea trojjedinosti Boha neznáma do 4. storočia? Prečo bola táto doktrína ustanovená voľbou a nie zjavením?

Prečo je Ježiš taký podobný iným „trpiacim záchrancom“ v starodávnej literatúre? Prečo cirkev odmieta uveriť v týchto iných záchrancov a v iné panenské pôrody? Prečo je hlavný kresťanský rituál odvodený od rituálov prírodných kultov, ktoré obsahujú: „jedenie Božieho tela a pitie Božej krvi“? Prečo rituál krstu má svoj pôvod v iných náboženstvách a prírodných kultoch? (hinduizmus a iné) Prečo sa hlavné kresťanské sviatky prekrývajú zo sviatkami prírodných kultov? (Vianoce, veľká noc, všetkých svätých... )

Prečo kresťanstvo prijalo všetky tieto „kacírske“ tradície za svoje a vtlačilo im „svätosť?

Ako môžu existovať mnohé „slobodné cirkvi“ keď existuje len jeden „základ“?

 

Záver

 

Prečo cirkev dôveryhodne nezodpovedala tieto a mnohé iné otázky počas 23 rokov, počas ktorých som bol jej členom?

Prečo cirkev dôveryhodne nezodpovedala tieto a mnohé iné otázky počas 2000 rokov svojej existencie?

 

Došiel som k záveru, že je to preto, lebo cirkev nemá odpovede.

 

c)Autorské práva 1997, JamesBuckner. Týmto sa dáva povolenie na rozširovanie tohto materiálu, alebo jeho časti v akomkoľvek médiu, za podmienky, že nebude použitý na žiadnu formu zisku a JamesBuckner bude stále uvedení ako autor.

preložil: Karug